RMA днес представлява мощен инструмент за насърчаване на активно гражданство и диалогично обучение и е предназначен да бъде диалектичен метод на изследване и „популярен самоанализ“ за овластяване на общности и индивиди и може да се определи като „процес на колективно изследване, което взема като отправна точка опита и интуицията на индивида”.

RMA семинарите:

  • предлагат пространство за противопоставяне един на друг;
  • инициират търсене на истинското значение на думите;
  • дават възможност да погледнем по-дълбоко над всички повърхностни събития;
  • правят така, че знанието да се появява само в рамките на диалог;
  • са лесно приложими към различни теми и области;
  • насърчават опитите на участниците да противодействат на стереотипното мислене;
  • намаляват нетолерантността и увеличават взаимното любопитство за изследване на стереотипите чрез рефлексия