Дейностите на проекта REACT са насочени към множество целеви групи.

Проектът е насочен към ученици на възраст 10-15 години, които ще се възползват от дейностите в 6 страни от ЕС. През този период от живота изследването на автономността често се проявява като априорно противопоставяне и преобладаващите емоции у младежите, които все още не могат да обработват адекватно своите емоционални състояния, са полюсни – на ентусиазма и страданието. Тази поляризация прави младите хора по-привлечени от екстремни идеологии и позиции. Освен това включването в основната образователна система не гарантира, че индивидуалните нужди на учениците ще бъдат задоволени. Учениците трябва да бъдат „поставени в центъра на образователната рамката“ (OECD, 2013) и това означава, че на учениците се дава отговорност за собственото си обучение. Прилагането на RMA като кооперативен и диалогичен инструмент за обучение, съчетано с подходящо внимание към възстановяването на учебната среда и прилагането на принципа на наблюдение, ще ангажира учениците с тяхното учене, допринасяйки за дефинирането на техните нужди (не само на образователните), а след това и за планиране и организиране на правилни реакции.

Проектните дейности са насочени и към учителите от основните и средните училища. Ролята на образованието за предотвратяване на екстремизми едва наскоро получи световно признание (ЮНЕСКО, 2016 г.). Последните изследвания и резултатите от проекти на ЕС показват, че учителите не разполагат с адекватно предложение за обучение по въпросите на развитието на критично мислене по отношение на превенцията на екстремизма. По-голямата част от проучванията съобщават за цели на критичното мислене, които са ограничени до когнитивно ниво, като се подценява фактът, че критичното мислене се развива само със значителна практика и усилия.

REACT ще даде на учителите практически инструмент за по-добро разбиране на вътрешните нужди на учениците в тази особена фаза на растеж чрез развитие на умения за критично мислене, които да се прилагат и извън дейностите на RM във всички други образователни контексти, като уроци например. Освен това, докато учителите могат да подготвят и предварително планират уроци и дискусии като част от урок по чувствителни теми, ако са обучени да го правят, има и други входни точки за дискусия, които могат да възникнат внезапно. REACT RM дейностите ще се разглеждат като „моменти за обучение“, възможности, които трябва да се използват за обяснение на трудни за разбиране концепции и където учителите могат да научат (на практика, като участници, изживявайки себе си) колко подготвени, както лично, така и професионално, трябва да бъдат, за да не пропускат тези възможности в други образователни дейности.

Както е показано от предишни изследвания, родителите имат потребности от обучение, свързани с тяхната образователна роля, но като цяло липсва възможности да ги споделят със специалисти и/или други родители и да ги осъзнаят напълно. Отправените към тях предложения срещат слаб интерес, тъй като доста често се организират без методология на активното участие. Това кара родителите, когато имат нужда от помощ за разрешаване на конфликти с децата си, да се свързват с други субекти, принадлежащи към тяхната „интимна” мрежа. Нещо повече, точно в преходната фаза между детството и юношеството родителите чувстват, че имат най-голяма нужда от помощ. Родителите също имат ключова роля в цялостния училищен подход и училищното образование в общността и е доказано, че са ефективни инструменти за насърчаване на социалното включване чрез оформяне на отношението на учениците към други културни групи. Участието на родителите е свързано не само с академичните резултати, но и със социалното и емоционалното развитие на децата. REACT ще включи родителите в основната фаза на дейностите, като ги направи отговорни и ключови участници в развитието на умения за критично мислене. Компетенциите, придобити по време на лабораториите на RM, ще важна роля за изграждането на по-добра стратегия за разрешаване на конфликти в познати и образователни контексти.

Образователните общности, включващи основните участници, които играят роля в психо-физическото развитие на младите хора, често страдат от липса на координация на различни действия, предприети на различни нива. Дейности, организирани от училището; събития, популяризирани от спортни/културни/неправителствени организации, насочени към ученици и/или родители; други дейности, насърчавани от трети организации, по някакъв начин свързани с мрежата от училища (например лабораториите на RM, разработени в рамките на ЕС/национални/местни) проекти, често се възприемат като „точкови“ интервенции, несвързани една с друга и често нямат дългосрочни въздействия. Внедрявайки цялостен подход в общността, проектът REACT има за цел да изгради силен, координиран и дългосрочен механизъм, включващ всички участници в образователната общност, като по този начин допринася за психофизическото развитие на младите хора, подобряване на професионалните компетенции на учителите, чувството за отговорност на родителите и включване на всички останали участници в образователната общност в дългосрочна перспектива и със солиден импакт.

Също така отговорните институции, които създават и провеждат политики, ще имат полза от систематичен обобщаващ план за оценка на дейностите на проекта REACT, фокусиран върху техните нужди, за да възпроизведат успешните резултати от проекта в други образователни контексти на ЕС. Те също така ще бъдат включени в действия за разпространение на местно, национално и европейско ниво.