Фондация “Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca” (FCSVM), Италия има богат опит в управлението на интердисциплинарни проектни екипи, съставени от изследователи от университети и други образователни организации. Тя има важна роля на регионално, национално и европейско ниво в развитието и насърчаването на ученето през целия живот като инструмент за подобряване и укрепване на социалните възможности и възможностите за работа, следвайки основните препоръки на Европейската комисия „Никога не е късно да се учи“ и „ Винаги е добър момент за учене”. Въз основа на една от основните цели на Фондацията, която е да разпространява подхода на преподаване на Мария Монтесори, за да се изправи пред мултикултурализма, FCSVM е промоторът на тестването на модел RM, обогатен и уточнен от характеристиките на Монтесори за възстановяване на учебната среда и подход за наблюдение. FCSVM е в тясно сътрудничество с училищата на територията на Италия, сътрудничи с училищата като цяло за прилагане на иновативни подходи към учители и ученици от всички възрасти; FCSVM разработва проекти за обучение за млади хора, а също така разработва инициативи с лица в неравностойно положение (като безработни, имигранти и др.). FCSVM има силна връзка с местните публични местни власти (региони Умбрия и Тоскана), които вече показаха своя интерес към прилагането и разпространението на резултатите от проекта.

CSC “Danilo Dolci” Centre, Италия е вдъхновен от и базиран на реципрочния майевтичен подход, основната педагогическа методология за изследване и самоанализ, полезна за развитие на креативност, критично мислене, комуникационни умения, умения за взаимоотношения, сътрудничество и активно участие. RMA е разработен от Данило Долчи от Сократовата концепция за Майевтика: това, което различава двете концепции, е фактът, че Майевтиката на Сократ е еднопосочна, докато за Данило Долчи концепцията за знание идва от опита и е необходима реципрочна връзка. RMA създава безопасен контекст за хората да изразяват себе си, да откриват, да бъдат креативни, да научатват релационни и комуникационни компетенции, да се почувстват оценени в себе си като човешко същество. Опитът на CSC и наследството на Данило Долчи ще бъдат в основата на дефинирането на модела на RM и неговото преоформяне, за да бъде адаптиран към контекста на по-ниските и горни степени на училищата, както и да бъде обогатен с характеристиките на Монтесори. Освен това CSC “Danilo Dolci” Centre може да разчита на силна мрежа на местно ниво от училища, местни имигрантски центрове, местни и регионални институции, сдружения и частни компании. CSC успешно оперира повече от десет години на местно и международно ниво, разработвайки проекти в областта на иновациите в образованието за интеграция на целеви групи в неравностойно положение като мигранти и бежанци, използвайки изкуство, творчество, неформални методи, музика, общностен театър и др. драма-терапевтични подходи, както и Дидактика на емоциите за превенция на ESL.

Regional Directorate Education (RDE), Гърция се състои от 356 училища за възраст от 4 до 18 години. Наброява повече от 4200 учители и над 28 000 ученици в цялата област. RDE се фокусира както върху административните, така и върху образователните дейности, които ще помогнат на региона да подобри образователните услуги. Те са провели много образователни и културни дейности, семинари, работни срещи и лекции и една от основните им цели е да пилотират нови методологии, като по този начин подобрят предоставяното образование. Тъй като е граничен регион в Гърция, техните училища имат специфични характеристики, с които са призовани да се справят. По-специално, много училища имат проблеми с тормоза. Поради туристическия характер на гръцките острови и близостта им до Албания, те имат увеличен брой имигранти от европейски страни, но главно от Албания, като в тези училища често се среща феноменът на маргинализация. Въпреки че са добре позната туристическа дестинация, училищата в нашия регион и хората около тях все още не са възприели концепцията за европейско асоцииране и сътрудничество, което води до голям недостатък в аспектите на съвременното образование при адаптиране на нови техники, които включват повече и намаляване на явленията на изключване, сплашване и изтичане на ученици.

Център за образователни инициативи (CEI), България е неправителствено сдружение с нестопанска цел, насочено към насърчаване на иновативни образователни инициативи и подпомагане на образователните реформи в българската образователна система. Основните цели на организацията са да насърчава сътрудничеството в областта на образованието на местно, регионално и европейско ниво, да прилага нови методи на преподаване, основно базирани на ИКТ, и да засилва сътрудничеството между публични институции, образователни и научни организации и НПО на всички нива чрез професионални мрежи и платформи.

FUSJ е фондация, свързана с университета Сан Хорхе, Испания. FUSJ има 15 изследователски групи, 7 съфинансирани и признати от регионалното правителство. USJ е сертифициран по ISO 9001, ISO 14001 и EMAS. Университетът Сан Хорхе е част от група от 5 образователни единици (San Valero Foundation Group), посветени изключително на обучение на различни нива: средно и професионално обучение – Fundacion San Valero; професионално обучение и професионално обучение – Доминиканска фондация Fundosva (насочена към млади хора без ресурси в Доминиканската република, с 3 центъра за обучение) и CPA Saldui; висше образование и различни модалности (онлайн, в присъствие, дуално) – Fundacion Universidad San Jorge; и онлайн обучение (професионално и професионално) – SEAS Estudios Abiertos. Системата за мониторинг на FUSJ за надзор следва насоките, предоставени от Европейската комисия: „Качество на публичната администрация: инструментариум за практикуващи“ (февруари 2015 г.). Това е систематичен процес на събиране на данни, с цел проследяване на резултатите и въздействията по време на подготовката, прилагането на интервенция и за информиране на ръководството и партньорите за напредъка и изпълнението.