Το RMA αντιπροσωπεύει σήμερα ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη (πολιτειότητα) και της διαλογικής μάθησης και στοχεύει να αποτελέσει μια διαλεκτική μέθοδο έρευνας και «αυτοανάλυσης» για την ενδυνάμωση των κοινοτήτων και των ατόμων και μπορεί να οριστεί ως μια «διαδικασία συλλογικής εξερεύνησης που εκκινεί από την εμπειρία και τη διαίσθηση των ατόμων».

Τα εργαστήρια RMA:

  • Προσφέρουν ένα χώρο αντιπαράθεσης
  • Αποτελούν μια “”στιγμή”” αναζήτησης του πραγματικού νοήματος των λέξεων
  • Δίνουν την ευκαιρία να κοιτάξουμε βαθύτερα τα επιφανειακά φαινόμενα κάνουν τη γνώση να αναδύεται μέσα στο
  • διάλογο
  • Μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί σε μια ποικιλία θεμάτων και πεδίων
  • Ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εξουδετερώσουν τη στερεότυπη σκέψη Μειώνουν τη μισαλλοδοξία και
  • αυξάνουν την αμοιβαία περιέργεια για τη διερεύνηση των στερεοτύπων μέσω ενός ανακλαστικού – αναστοχαστικού φακού