Οι δραστηριότητες του REACT απευθύνεται σε πολλαπλές ομάδες στόχους.

Άμεσα, το έργο επηρεάζει μαθητές ηλικίας 10-15 ετών που θα επωφεληθούν από τις εργαστηριακές δραστηριότητες σε 6 χώρες της ΕΕ. Η έρευνα δείχνει ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η αυτονομία εκδηλώνεται συχνά ως αντίθεση και, λόγω της δυσκολίας στην επεξεργασίας των συναισθηματικών τους καταστάσεων,τα κυρίαρχα συναισθήματα των νέων είναι οι ακραίοι πόλοι του ενθουσιασμού και του πόνου. Αυτή η πόλωση κάνει τους νέους να ελκύονται περισσότερο από ακραίες ιδεολογίες και θέσεις. Επιπλέον, η ένταξη στο γενικό σύστημα παροχής εκπαίδευσης δεν εγγυάται την κάλυψη των ατομικών αναγκών των μαθητών. Οι μαθητές θα πρέπει να «τοποθετούνται στο κέντρο του πλαισίου» (ΟΟΣΑ, 2013) και αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές έχουν την ευθύνη για τη δική τους μάθηση. Η εφαρμογή του RMA- AMP ως συνεργατικού και διαλογικού εργαλείου μάθησης, σε συνδυασμό με την κατάλληλη προσοχή στην αναδόμηση του μαθησιακού περιβάλλοντος και την εφαρμογή της αρχής της παρατήρησης θα εμπλέξει τους μαθητές στη μάθησή τους, συμβάλλοντας στον καθορισμό των αναγκών τους( όχι μόνο των εκπαιδευτικών) και στη συνέχεια στον σχεδιασμό και οργάνωση των κατάλληλων μέτρων και παρεμβάσεων.

Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού και του Γυμνασίου επηρεάζονται επίσης από τις δραστηριότητες του έργου. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην πρόληψη των εξτρεμισμών έχει μόλις πρόσφατα αποκτήσει παγκόσμια αποδοχή (UNESCO, 2016). Πρόσφατες έρευνες και αποτελέσματα έργων της ΕΕ καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν επαρκή προσφορά κατάρτισης σε θέματα ανάπτυξης κριτικής σκέψης όσον αφορά την πρόληψη του εξτρεμισμού. Η πλειοψηφία των μελετών ανέφερε ότι οι στόχοι σχετικά με την κριτική σκέψη περιορίζονταν στο γνωστικό επίπεδο, υποτιμώντας το γεγονός ότι η κριτική σκέψη αναπτύσσεται μόνο με σημαντική εξάσκηση και προσπάθεια. Το REACT θα δώσει στους εκπαιδευτικούς, πρακτικά εργαλεία για να κατανοήσουν καλύτερα τις εσωτερικές ανάγκες των μαθητών σε αυτή την φάση ανάπτυξής τους μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης – που θα τις εφαρμόσουν και εκτός των εργαστηρίων RM και σε άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια και στα μαθήματα. Επιπλέον, ενώ οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προετοιμάσουν εκ των προτέρων μαθήματα και συζητήσεις για ευαίσθητα θέματα, ως μέρος του ημερήσιου μαθήματος, εάν εκπαιδευτούν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλα “σημεία εισόδου” συζήτησης που μπορεί να προκύψουν. Τα εργαστήρια REACT RM θα θεωρηθούν ως «διδακτικές στιγμές», ευκαιρίες που θα αξιοποιηθούν ώστε να εξηγηθούν δύσκολα κατανοητές έννοιες και όπου οι δάσκαλοι μπορούν να μάθουν (πρακτικά, συμμετέχοντας, βιώνοντας τον εαυτό τους) να προετοιμάζονται, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά ώστε να μην χάνουν αυτές τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες/στιγμές.

Όπως αποδείχθηκε από προηγούμενες έρευνες, οι γονείς έχουν εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό τους ρόλο, αλλά παρατηρείται έλλειψη ευκαιριών να τις μοιραστούν με επαγγελματίες ή/και άλλους γονείς και να τις συνειδητοποιήσουν πλήρως. Οι προτάσεις που απευθύνονται σε αυτούς έχουν χαμηλή συμμετοχή, γιατί πολύ συχνά οργανώνονται χωρίς την κατάλληλη μεθοδολογία ενεργούς συμμετοχής. Αυτό οδηγεί τους γονείς, όταν χρειάζονται βοήθεια για την επίλυση συγκρούσεων με τα παιδιά τους, να επικοινωνούν με άλλα άτομα που ανήκουν στο «οικείο» τους δίκτυο. Επιπλέον, είναι ακριβώς στη μεταβατική φάση μεταξύ της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας που οι γονείς αισθάνονται ότι χρειάζονται περισσότερο βοήθεια. Οι γονείς διαδραματίζουν επίσης βασικό ρόλο στην ολιστική προσέγγιση του σχολείου και στην κοινοτική σχολική εκπαίδευση,ως αποτελεσματικών εργαλείων στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, μέσω της διαμόρφωσης των στάσεων των μαθητών απέναντι σε άλλες πολιτιστικές ομάδες. Η συμμετοχή των γονέων συνδέεται όχι μόνο με τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα αλλά και με την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Το REACT θα εμπλέξει τους γονείς στη βασική φάση των δραστηριοτήτων, καθιστώντας τους υπεύθυνους και βασικούς παράγοντες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης. Οι ικανότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων RM είναι σημαντικές για την οικοδόμηση μιας κατάλληλης στρατηγικής επίλυσης συγκρούσεων σε οικεία και εκπαιδευτικά πλαίσια.

Οι Εκπαιδευτικές Κοινότητες, που εμπεριέχουν τους βασικούς εκπαιδευτικούς παράγοντες που παίζουν ρόλο στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των νέων, συχνά υποφέρουν από έλλειψη συντονισμού των δράσεων που αναλαμβάνονται σε διαφορετικά επίπεδα. Δραστηριότητες που οργανώνονται επίσημα από το σχολείο, εκδηλώσεις που προωθούνται από αθλητικούς/πολιτιστικούς/ οργανισμούς του τρίτου τομέα που απευθύνονται σε μαθητές ή/και γονείς, άλλες δραστηριότητες που προωθούνται από οργανισμούς που συνδέονται με κάποιο τρόπο με το δίκτυο των σχολείων (π.χ. τα εργαστήρια RM που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο κοινοτικών/εθνικών/τοπικών έργων) συχνά εκλαμβάνονται ως αποσπασματικές παρεμβάσεις, άσχετες μεταξύ τους. Λόγω της έλλειψης αρθρωμένης συνεκτικής διαδρομής, αυτές οι ενέργειες συχνά στερούνται μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων. Εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη κοινοτική προσέγγιση, το έργο REACT στοχεύει στην οικοδόμηση μιας ισχυρής, συντονισμένης και μακροπρόθεσμης πορείας με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας, συμβάλλοντας έτσι στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των νέων, τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων των δασκάλων, την αίσθηση ευθύνης των γονέων και τη συμμετοχή όλων των άλλων παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας σε μακροπρόθεσμη προοπτική και με ισχυρό αντίκτυπο.

Επίσης, οι υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής θα επωφεληθούν από ένα συστηματικό διαμορφωτικό και συνοπτικό σχέδιο αξιολόγησης των δραστηριοτήτων REACT, εστιασμένο στις ανάγκες τους προκειμένου να αναπαραχθούν τα επιτυχημένα αποτελέσματα του έργου και σε άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια της ΕΕ. Θα συμμετάσχουν επίσης σε δράσεις διάδοσης τους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.