Το έργο REACT σκοπεύει να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια καινοτόμο μεθοδολογία για την ενίσχυση της απόκτησης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης (CT/ΚΣ), με στόχο την προώθηση της συμπερίληψης και των κοινών αξιών της ανεκτικότητας και της αποδοχής της διαφορετικότητας