Ο γενικός στόχος του REACT είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας καινοτόμου μεθόδου και πρακτικών κατάλληλων για την προώθηση της συμπερίληψης και των κοινών αξιών. Για να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί μια συνεκτική κοινωνία , είναι πρωταρχικής σημασίας η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και υψηλής ποιότητας, καθώς και η ευρωπαική διάσταση της διδασκαλίας. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την αποφυγή των διακρίσεων και του αποκλεισμού, για την προώθηση της ανεκτικότητας και την κατάρριψη των στερεοτύπων.

Η έρευνα δείχνει ότι μία από τις μεθόδους που ξεπερνά την παθητική δυαδική διδασκαλία-μάθηση και προάγει αποτελεσματικά την ένταξη στην εκπαίδευση είναι η συνεργατική μάθηση. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές της συνεργατικής μάθησης, αλλά τείνουν να μοιράζονται ορισμένα σταθερά στοιχεία: θετική αλληλεξάρτηση, ατομική και ομαδική ευθύνη, προώθηση της αλληλεπίδρασης, κατάλληλη χρήση κοινωνικών δεξιοτήτων και ομαδική επεξεργασία. Για την επίτευξη του στόχου, θα αναπτυχθεί μια μικτή μεθοδολογία με χαρακτηριστικά της μεθόδου Montessori και της Reciprocal Maieutic Approach / Αμοιβαίας Μαιευτικής Μεθόδου του Danilo Dolci, που θα οδηγήσει στην ενεργοποίηση εργαστηρίων ΑΜ ενίσχυσης κριτικής σκέψης και ανάπτυξης της ικανότητας “ανοικτότητας” για μαθητές ηλικίας 10 ετών -15 ετών, εκπαιδευτικούς και γονείς, συνήθως αποκλεισμένους από αυτού του είδους τις δραστηριότητες.

Ο ειδικός στόχος του REACT είναι να ενισχύσει την κριτική σκέψη και τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας στους μαθητές, τους γονείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Η κριτική σκέψη είναι μια νοητική συνήθεια: για τη δημιουργία των σχετικών δεξιοτήτων απαιτείται από τους μαθητές να σκέφτονται πάνω στη σκέψη τους και τη βελτίωση αυτής της διαδικασίας, να χρησιμοποιούν δεξιότητες σκέψης υψηλότερης τάξης. Επομένως, η κριτική σκέψη είναι προϊόν εκπαίδευσης, κατάρτισης και πρακτικής. Η απόρριψη των στερεοτύπων χάρη στην κριτική σκέψη είναι μια γνωστική διαδικασία που πρέπει να ενεργοποιηθεί συνειδητά από το άτομο ή είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας, που διευκολύνεται από τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο και υποστηρίζεται από άτυπες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η προτεινόμενη μεθοδολογία REACT θα δράσει σε σχολικό επίπεδο, αλλά θα διαχύσει τα αποτελέσματά της και σε επίπεδο κοινότητας, ενισχύοντας την απόκτηση δεξιοτήτων κριτικής σκέψης μέσω της ανάπτυξης Εργαστηρίων της Αμοιβαίας Μαιευτικής Μεθόδου και θα εργάζεται με σκοπό την απόρριψη των στερεοτύπων ως αποτέλεσμα της γνωστικής διαδικασίας όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, διαμορφώνοντας έτσι μια καινοτόμο παιδαγωγική στρατηγική.