Το ίδρυμα «Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca» (FCSVM) έχει τεράστια εμπειρία στη διαχείριση ομάδων διεπιστημονικών έργων που αποτελούνται από ερευνητές από Πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στην ανάπτυξη και προώθηση της δια βίου μάθησης ως εργαλείο για τη βελτίωση και την ενίσχυση των κοινωνικών και εργασιακών ευκαιριών σύμφωνα με τις κύριες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση» και « Είναι πάντα μια καλή στιγμή για να μάθεις». Βασισμένο σε έναν από τους κύριους στόχους του Ιδρύματος, που είναι η διάδοση της διδακτικής προσέγγισης της Maria Montessori προκειμένου να αντιμετωπίσει την πολυπολιτισμικότητα, το FCSVM είναι ο υποστηρικτής της δοκιμής ενός μοντέλου ΑΜ που εμπλουτίζεται από τα χαρακτηριστικά της μεθόδου Montessori για την αναδόμηση μαθησιακού περιβάλλοντος και προσέγγιση της παρατήρησης. Το FCSVM βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα σχολεία της επικράτειας, συνεργάζεται με τα σχολεία γενικότερα για την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων σε εκπαιδευτικούς και μαθητές όλων των ηλικιών. Το FCSVM αναπτύσσει προγράμματα κατάρτισης για νέους και επίσης αναπτύσσει πρωτοβουλίες με άτομα με μειονεκτική προέλευση (όπως άνεργους, μετανάστες κ.λπ.). Το FCSVM έχει ισχυρή σύνδεση με τις τοπικές δημόσιες αρχές (περιφέρειες Ούμπρια και Τοσκάνη) που έχουν ήδη δείξει το ενδιαφέρον τους για την εφαρμογή και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Το Κέντρο CSC “Danilo Dolci” είναι εμπνευσμένο και βασίζεται στην Αμοιβαία Μαιευτική Μέθοδο -Reciprocal Maieutic Approach, την βασική παιδαγωγική μεθοδολογία έρευνας και αυτοανάλυσης που είναι χρήσιμη για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, των σχεσιακών δεξιοτήτων, της συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής. Το ΑΜΠ (RMA) αναπτύχθηκε από τον Danilo Dolci από τη σωκρατική έννοια της Μαιευτικής: αυτό που διαφοροποιεί και τις δύο έννοιες είναι το γεγονός ότι η Μαιευτική του Σωκράτη ήταν μονής κατεύθυνσης, ενώ για τον Danilo Dolci η έννοια της γνώσης προέρχεται από την εμπειρία και είναι απαραίτητη η αμοιβαία σχέση. Η ΑΜΠ δημιουργεί το ασφαλές πλαίσιο για τους ανθρώπους για να εκφραστούν, να ανακαλύψουν, να είναι δημιουργικοί, να μάθουν σχεσιακές και επικοινωνιακές ικανότητες, να αισθάνονται αξιόλογοι για τον εαυτό τους. Η εμπειρία του CSC και η κληρονομιά του Danilo Dolci θα αποτελέσουν τη βάση για τον ορισμό του μοντέλου ΑΜ και την αναμόρφωσή του προκειμένου να προσαρμοστεί στο πλαίσιο του Δημοτικού και του Γυμνασίου καθώς και να εμπλουτιστεί με τα χαρακτηριστικά της Montessori. Επιπλέον, το CSC «Danilo Dolci» μπορεί να βασίζεται σε ένα ισχυρό δίκτυο σε τοπικό επίπεδο σχολείων, τοπικών κέντρων μετανάστευσης, τοπικών και περιφερειακών ιδρυμάτων, ενώσεων και ιδιωτικών εταιρειών. Το CSC λειτούργησε με επιτυχία για περισσότερα από δέκα χρόνια σε τοπικό και διεθνές επίπεδο αναπτύσσοντας έργα στον τομέα της καινοτομίας στην εκπαίδευση για την ένταξη μειονεκτούντων ομάδων-στόχων όπως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες χρησιμοποιώντας τέχνη, δημιουργικότητα, μη τυπικές μεθόδους, μουσική, κοινοτικό θέατρο και άλλα δραματο-θεραπευτικές προσεγγίσεις καθώς και τη Διδακτική των Συναισθημάτων για την πρόληψη της ΠΕΣ.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Ιονίων Νήσων αποτελείται από 356 σχολεία από 4 έως 18 ετών. Αριθμεί περισσότερους από 4.200 καθηγητές και περισσότερους από 28.000 μαθητές σε ολόκληρη την περιφέρεια. Η ΠΔΕ εστιάζει τόσο σε διοικητικές όσο και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βοηθούν την περιοχή να ώστε να βελτιώσει την παρεχόμενη εκπαίδευση. Έχει πραγματοποιήσει πολλές εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, σεμινάρια, εργαστήρια και διαλέξεις και ένας από τους κύριους στόχους της είναι να διερευνούν νέες μεθοδολογίες βελτιώνοντας έτσι την παρεχόμενη εκπαίδευση. Όντας παραμεθόρια περιοχή στην Ελλάδα, τα σχολεία της έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν. Συγκεκριμένα, πολλά σχολεία έχουν προβλήματα με τον εκφοβισμό. Λόγω του τουριστικού χαρακτήρα των νησιών και της γειτνίασης με την Αλβανία, έχουν αυξημένο αριθμό μεταναστών από ευρωπαϊκές χώρες αλλά κυρίως από την Αλβανία με το φαινόμενο της περιθωριοποίησης να εμφανίζεται συχνά στα σχολεία αυτά. Αν και είναι γνωστός τουριστικός προορισμός, τα σχολεία και οι άνθρωποι της περιοχής, δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει την ευρωπαϊκή συνεργασία. Αυτό συνεπάγεται μεγάλο μειονέκτημα στην υιοθέτηση νέων τεχνικών και στη μείωση των φαινομένων αποκλεισμού, εκφοβισμού και διαρροής μαθητών.

CEI είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική ένωση που στοχεύει στην ενίσχυση των καινοτόμων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και στη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στο βουλγαρικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι κύριοι στόχοι του οργανισμού είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, η εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας που βασίζονται κυρίως στις ΤΠΕ και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών και επιστημονικών οργανισμών και ΜΚΟ σε όλα τα επίπεδα, μέσω επαγγελματικών δικτύων και πλατφορμών.

Το FUSJ είναι το Ίδρυμα που σχετίζεται με το Πανεπιστήμιο San Jorge. Το FUSJ έχει 15 ερευνητικές ομάδες, 7 συγχρηματοδοτούμενες και αναγνωρισμένες από την Περιφερειακή Κυβέρνηση. Η USJ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και EMAS. Το Πανεπιστήμιο San Jorge είναι μέρος μιας ομάδας 5 εκπαιδευτικών φορέων (San Valero Foundation Group) που είναι αφιερωμένοι αποκλειστικά στην κατάρτιση σε διαφορετικά επίπεδα: δευτεροβάθμια και επαγγελματική κατάρτιση – Fundacion San Valero; επαγγελματική κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση – Fundosva Dominican Foundation (που απευθύνεται σε νέους χωρίς πόρους στη Δομινικανή Δημοκρατία, με 3 κέντρα κατάρτισης) και CPA Saldui. τριτοβάθμια εκπαίδευση και διαφορετικοί τρόποι (on-line, παρουσία, διπλή) – Fundacion Universidad San jorge; και on-line εκπαίδευση (επαγγελματική και επαγγελματική) – SEAS Estudios Abiertos. Το σύστημα εποπτείας της FUSJ ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Ποιότητα Δημόσιας Διοίκησης: Εργαλειοθήκη για Επαγγελματίες» (Φεβρουάριος 2015). Είναι μια συστηματική διαδικασία συλλογής δεδομένων, με σκοπό την παρακολούθηση των εκροών, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων κατά την προετοιμασία, την εφαρμογή μιας παρέμβασης και την ενημέρωση της διοίκησης και των εταίρων σχετικά με την πρόοδο και την απόδοση.