Анализ на статуквото и стратегическите перспективи за развитие на RMA в средните училища. Доклад, който обобщава и — с цел сравняване на тенденциите и развитията — очертава статуквото и стратегическите перспективи по отношение на прилагането на реципрочния майевтичен подход (RMA), обогатен с идеите на метода на Мария Монтесори в училищния контекст. Изследването ще разгледа и кои училищни практики и програми са най-ефективни, за кого и при какви обстоятелства.

Доклад на национално и европейско ниво. Ще разгледа оценката на социалното въздействие от гледна точка на социалната педагогика и педагогика на общността. Очакваните резултати, анализиращи изводите, получени благодарение на извадка от анкета сред учениците, са към преосмисляне на взаимоотношенията в общностите и насърчаване на повишаването на критичното мислене като начин за взаимно разбирателство.

Ръководство на проекта REACT. То ще включва: Указания за RM дейности; Пилотна фаза на дейностите в училищата; Насоки за политики за по-нататъшна устойчивост и използване на модела REACT; Препоръки за политики; Създаване на Посланическа Мрежа на проекта REACT.

Указания за RM дейности. Насоките ще бъдат изготвени в края на пилотната фаза. Те ще послужат за по-нататъшно ефективно развитие на дейностите в реципрочния майевтичен подход, като отчитат как да се повишава придобиването на умения за критично мислене в училищен контекст чрез диалогично обучение, както и опознаването на техники, поведения и нагласи.

Пилотна фаза на дейностите в училищата. За анализ на получените резултати ще бъде изготвен окончателен доклад за пилотната фаза. Пилотната фаза ще бъде проведена в Италия (региони Умбрия и Сицилия), Гърция, България и Испания в рамките на привлечените в проекта училища, които ще бъдат поканени да обсъждат и прилагат RM модела и подхода.

Насоки за политики за по-нататъшна устойчивост и експлоатация на модела REACT. Те са предназначени като първоначално въвеждане на рамката за разработване на политики, идваща от проектните фази на мониторинг и оценка. Документът ще се основава на някои предложения за насочване на образователните публични власти при прилагането на програмата в други училища и контексти.

Препоръки за политики. Подкрепата за реформа и нови политики ще бъде насока за по-нататъшна устойчивост и експлоатация на проекта, като ще даде доказателство за ефективността на програмата, освен предложения за капсулиране на модела на RM, фокусиран върху подхода за диалогично обучение, в програмите за CDP в участващите страни.

Мрежа от посланици REACT. Мрежата посланици на REACT ще бъде създадена на ранен етап от проекта и ще бъде поддържана жива и ефикасна с цел по-нататъшно изпълнение на обществени дейности, поддържайки повишената осведоменост по темата и продължавайки в събирането на обратна връзка, за да подготви почвата и за допълнителни образователни инициативи.

Наред с тези основни резултати, проектът REACT разчита на солиден план за осигуряване на качеството, както и на набор от дейности за разпространение, които вече са създадени на етапа на кандидатстване, които ще се актуализират постоянно през времето на изпълнение на проекта.