Το έργο REACT σκοπεύει να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια καινοτόμο μεθοδολογία για την ενίσχυση της απόκτησης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης (CT), με στόχο την προώθηση της συνεκπαίδευσης και των κοινών αξιών της ανεκτικότητας και της αποδοχής της διαφορετικότητας ως αξίας εμπλουτισμού. Η νέα μεθοδολογία θα περιλαμβάνει όλους τους βασικούς παράγοντες των εκπαιδευτικών κοινοτήτων: εκπαιδευτικούς, μαθητές και τους γονείς τους.

Η προσέγγιση ξεκινά με την εφαρμογή ενός συνόλου εργαστηρίων βασισμένων στην Reciprocal MaieuticApproach (RMA)(Μαιευτική Μέθοδο) για την ανακάλυψη και τη συζήτηση της διαδικασίας που θα οδηγεί στη δημιουργία μισαλλοδοξίας και στη διάδοση των στερεοτύπων. Η RMA(Μαιευτική Μέθοδος) θα εμπλουτιστεί με ορισμένες πτυχές της εμπειρίας του μοντέλου Montessori: την εφαρμογή της αρχής της παρατήρησης και του εκ νέου αναστοχασμού του χώρου μάθησης.