Η κριτική σκέψη είναι μια ιδιαίτερη νοητική συνήθεια: για να υποστηρίξει τη δημιουργία σχετικών δεξιοτήτων απαιτεί από τους μαθητές να σκεφτούν πάνω στη σκέψη τους και να βελτιώσουν αυτή τη διαδικασία, απαιτεί από τους μαθητές να χρησιμοποιούν δεξιότητες υψηλότερης τάξης – να μην απομνημονεύουν δεδομένα ή να αποδέχονται αυτά που διαβάζουν ή λέγονται χωρίς να το σκέφτονται κριτικά.

Επομένως, η κριτική σκέψη είναι προϊόν εκπαίδευσης, κατάρτισης και πρακτικής. Πρέπει να χρησιμοποιούνται καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδοι, επειδή η αξιολόγηση των μαθητών σε τέτοιες αναλυτικές δεξιότητες κριτικής σκέψης, για την υιοθέτηση συγκεκριμένων κοινών αξιών και στάσεων (όπως η ανεκτικότητα) και η ενεργός συμμετοχή και εμπλοκή των μαθητών στη σχολική και κοινοτική ζωή είναι ένα σύνθετο έργο.

  • Απόρριψη στερεοτύπων και γνωστικής προκατάληψης
  • Ενεργητική μάθηση και ακρόαση
  • Η κριτική σκέψη ΚΣ ως δεξιότητα που μαθαίνεται που πρέπει να αναπτύσσεται, να εξασκείται και να
  • ενσωματώνεται συνεχώς στο πρόγραμμα σπουδών
  • Καινοτόμος παιδαγωγική στρατηγική