Ανάλυση του status quo και των στρατηγικών προοπτικών για την ανάπτυξη Καατευθύνσεων ΑΜΠ στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μια έκθεση που συνοψίζει, συμπυκνώνει και —με στόχο τη σύγκριση των τάσεων και των εξελίξεων— πλαισιώνει το status quo και τις στρατηγικές προοπτικές όσον αφορά την εφαρμογή της Αμοιβαίας Μαιευτικής Προσέγγισης (ΑΜΠ), εμπλουτισμένη με τις ιδέες της μεθόδου της Maria Montessori στο σχολικό πλαίσιο, με στόχο την παροχή λεπτομερειών και γνώσεων για την βαθύτερη κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών. Η έρευνα θα εξετάσει επίσης ποιες σχολικές πρακτικές και προγράμματα είναι πιο αποτελεσματικά, για ποιον και κάτω από ποιες συνθήκες.

Εθνική και Ευρωπαϊκή Βιογραφική Έκθεση. Αυτή η Έκθεση θα συμπεριλάβει τις εθνικές εκδοχές και μια συνθετική συγκριτική ευρωπαϊκή έκθεση. Αντιπροσωπεύει μια βιογραφική εργασία και συνεξετάζει την αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου όσο αφορά την κοινωνική παιδαγωγικής και την παιδαγωγική της κοινότητας. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα, μέσα από την ανάλυση των ευρημάτων που συλλέχθηκαν χάρη στην αποστολή ενός βιογραφικού ερωτηματολογίου σε ένα δείγμα μαθητών, θα αφορούν την επανεξέταση των σχέσεων εντός των κοινοτήτων και μεταξύ της αφήγησης και σύγκρισης των αντιληπτών νοημάτων ως μέσο για την προώθηση της ενίσχυσης της κριτικής σκέψης ως ένας τρόπος αμοιβαίας κατανόησης.

Το Μοντέλο REACT και το εγχειρίδιο του. Το Εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει:

  • Οδηγίες για τα εργαστήρια ΑΜ
  • Πιλοτική εφαρμογή των εργαστηρίων στα σχολεία
  • Οδηγίες εκπαιδευτικής πολιτικής για περαιτέρω βιωσιμότητα και χρήση/”εκμετάλλευση” του μοντέλου REACT
  • Συστάσεις πολιτικής
  • Δίκτυο REACT Πρεσβευτών

Οδηγίες για εργαστήρια ΑΜ. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα παραχθούν στο τέλος της πιλοτικής εμπειρίας που θα πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο με μια ομάδα μάθησης των δυνητικών συντονιστών των εργαστηρίων ΑΜ. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα χρησιμεύσουν για την περαιτέρω ομαλή και αποτελεσματική ανάπτυξη των εργαστηρίων Αμοιβαίας Μαιευτικής (Reciprocal Maieutic), ώστε να ενισχυθεί η απόκτηση δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στο σχολικό πλαίσιο, μέσω της διαλογικής μάθησης καθώς και της γνώσης τεχνικών, συμπεριφορών και στάσεων.

Οδηγίες Εκπαιδευτικής Πολιτικής για περαιτέρω βιωσιμότητα και εκμετάλλευση του μοντέλου REACT. Οι κατευθυντήριες γραμμές εκπαιδευτικής πολιτικής προορίζονται ως η κύρια εισροή για το πλαίσιο ανάπτυξης πολιτικής και προέρχεται από τη φάση παρακολούθησης και αξιολόγησης. Το έγγραφο θα βασίζεται σε συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να καθοδηγούν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις εκπαιδευτικές δημόσιες αρχές στην εφαρμογή του προγράμματος σε άλλα σχολεία και περιβάλλοντα.

Συστάσεις και προτάσεις Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η υποστήριξη της μεταρρύθμισης της εκπαιδευτικής Πολιτικής θα αποτελέσει καθοδήγηση για την περαιτέρω βιωσιμότητα του έργου, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, πέραν από προτάσεις για την ενθυλάκωση του μοντέλου ΑΜ, που επικεντρώνεται στη διαλογική προσέγγιση μάθησης, στα προγράμματα CPD στις συμμετέχουσες χώρες.

Δίκτυο Πρεσβευτών του REACT. Το δίκτυο θα συσταθεί σε πρώιμο στάδιο του έργου και θα διατηρηθεί “ζωντανό” και αποτελεσματικό προκειμένου να υλοποιηθούν περαιτέρω δημόσιες και περιορισμένες δράσεις, διατηρώντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα και συνεχίζοντας στη συλλογή σχολίων για την προετοιμασία του “εδάφους” για περαιτέρω εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.

Παράλληλα με αυτά τα βασικά αποτελέσματα, το REACT βασίζεται σε ένα σταθερό σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας και σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων Διάχυσης που έχουν ήδη δημιουργηθεί στο στάδιο της εφαρμογής και θα ενημερώνονται συνεχώς κατά τη διάρκεια ζωής του έργου.